ބެޓް365 ކެސިނޯ އެވެ

Sign up bonus 100

Our rating

Claim Now

ބެޓް365 ކެސިނޯ އެވެ

Casino Info
 • Website
 • Established 2000
 • License UK
 • Min Deposit 30
 • Max Deposit 20000
Pros

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ޖޫރިމަނާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ބެޓް365 އިން ޚާއްސަކޮށް ކުޅިވަރު ބެޓިންގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުތަކާއި އިވެންޓްތައް ހިމެނޭ ފުޅާ ކުޅިވަރު ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެކެވެ. ލައިވް ބެޓިން ފީޗާ އާއި އެކު ރިއަލް ޓައިމް ސްޓްރީމިން އޮފް އިވެންޓްސް އިން އިތުރު ފޯރިއެއް ގެނެސްދޭއިރު، ކުޅިވަރު އެކްޝަން ކުރިއަށްދާ ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅިވަރު އެކްޝަން އާއި ގުޅިގެން އުޅެވޭނެ އެވެ.

 • Trustworthiness
 • Payouts
 • Bonuses
 • Offers
Overall Rating 6/ 10

ސްޕޯޓްސް ބެޓިންގެ އިތުރުން ބެޓް365 އިން ކެސިނޯގެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ކެސިނޯ ބައިގައި ތަފާތު ގޭމްތައް ހިމެނޭއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ސްލޮޓް މެޝިންތަކާއި، ޓޭބަލް ގޭމްތަކާއި، ލައިވް ޑީލަރ އޮޕްޝަންތައް ހިމެނޭއިރު، މި ހުރިހާ ގޭމްތަކަކީ ވެސް ނަން މަޝްހޫރު ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮވައިޑަރުން އުފައްދާފައިވާ ގޭމްތަކެކެވެ. މި ވައްތަރުގެ ސަބަބުން ސްލޮޓް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެށިގެން ސަގާފީ ޓޭބަލް ގޭމް ކުޅުންތެރިންނާ ހަމައަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެމީހުންގެ ރަހައަށް ކަމުދާ އެއްޗެއް ހޯދައިދެވޭނެ އެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. އެއީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަފޭސްއެއް ކަމުން ނޭވިގޭޝަން ސާދާކޮށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކުޅިވަރު އިވެންޓަކަށް ކުޅުންތެރިއަކު ބެޓް ކުރިޔަސް ނުވަތަ ކެސިނޯ ގޭމެއް ހޮވުމުގައި ވިޔަސް، އެ ޕްރޮސެސްއަކީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ސީދާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ.

 • American Express
 • Bank Transfer
 • Bitcoin
 • Visa
 • Skrill

ބެޓް365 ގެ ސްޓޭންޑައުޓް އެއް ފީޗާ އަކީ އޭގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ. މި އެޕް އިން ވެބްސައިޓްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ވެސް ގޭމިން ތަޖުރިބާ ލިބިގަނެވޭނެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކަށް ވެސް އޮޕްޓިމައިޒްކޮށްފައިވާ މި އެޕްގެ ސަބަބުން ހައި ޕާފޯމަންސާއި ސްޓެބިލިޓީ ލިބިގެންދެ އެވެ.

 • Maldives

ބެޓް365 އަކީ ވެސް ޒިންމާދާރު ގޭމިން އަށް ވައުދުވެފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެއީ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، ރައްކާތެރި އަދި އުފާވެރި ގޭމިން މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް ހިންގަނީ ހަރުކަށި ރެގިއުލޭޓަރީ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި، މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.

ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓަކީ ބެޓް365 މޮޅުވާ އަނެއް ދާއިރާ އެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ސަބަބުން ލައިވް ޗެޓް، އީމެއިލް، އަދި ފޯނު ފަދަ އެތައް ޗެނަލްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ވަރުގަދަ ސަޕޯޓެއް ލިބެ އެވެ. މިއީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެދާނެ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މައްސަލައަކަށް ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބޭ ކަމެކެވެ.

ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ބެޓް365 އިން ފޯރުކޮށްދެނީ ޓޮޕް ޓިއާ ގޭމިން ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ބެޓިންގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮޕްޝަންތަކާއި، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ޕްލެޓްފޯމަކާއި، މޮޅު މޯބައިލް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީއާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ސަލާމަތާއި ސަޕޯޓަށް ވަރުގަދަ ކޮމިޓްމަންޓެއް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. ސްޕޯޓްސް ބެޓިން އަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ކެސިނޯ ގޭމް ކުޅުންތެރިއަކަށް ވިޔަސް، ބެޓް365 އިން ތިބާގެ ހުރިހާ ގޭމިން ޕްރެފެރެންސް އަށް ވެސް ކަމުދާ މާހައުލެއް ލިބިގެންދެ އެވެ.

Join Now