މޯލް ކެސިނޯ މޯލްޑިވްސް

Claim Now: 10
މޯލް ކެސިނޯ މޯލްޑިވްސް

Our rating

Sign up bonus 100

Casino Info
 • Website
 • Established
 • License
 • Min Deposit
 • Max Deposit
Pros
Cons

އެމްއޯއެލް ކެސިނޯ: ދަ ނިއު ޑެސްޓިނޭޝަން ފޯ ފަން

މޯލް ކެސިނޯ އިން ކެސިނޯ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގޭމިން ތަޖުރިބާއެއް ލިބެ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުޅޭ ގޭމްތަކާއެކު ހުރިހާ ރަހައަކަށް ވެސް ކެޓަރިން ކުރާ މޯލް ކެސިނޯ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަފޭސް އާއި މަތީ ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުންނެވެ. ލައިވް ކެސިނޯ ގޭމްތަކާއި ސްލޮޓް މެޝިންތަކާއި ޓޭބަލް ގޭމްތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ހިމެނޭ އެ ކުންފުނީގެ ގޭމް ކެޓަލަގުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަވަސް ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލް ޕްރޮސެސްތަކެއް ޔޫޒަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެ އެވެ. އިތުބާރު ހުރި އަދި އިންސާފުވެރި ގޭމިން މާހައުލެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލް ކެސިނޯ އަކީ ފުރިހަމަ ޗޮއިސްއެކެވެ.

ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ވިތުޑްރަވަލްސް


މޯލް ކެސިނޯގައި ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލްގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ކްރެޑިޓް ކާޑު، އީ-ވޮލެޓް، ބޭންކް ޓްރާންސްފާ އަދި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ ފަދަ އިތުބާރު ހުރި ގޮތްތައް ޔޫޒަރުންނަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މުއާމަލާތްތަކަކީ ހަމައެކަނި އަވަސް އަދި ފަސޭހަ މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސެކިއުރިޓީގެ މަތީ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް ހުންނަ މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމުން ޔޫޒަރުންނަށް އިތުބާރާއެކު ފައިސާ ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Bank Transfer
 • Bitcoin

ކެސިނޯ އޮފާސް


މޯލް ކެސިނޯ، ކުޅުންތެރިންނަށް ތަފާތު އެންޓިސިން ކެސިނޯ އޮފާތަކެއް ލިބެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަރުހަބާ ބޯނަސް، ހިލޭ ސްޕިން، ލޯޔަލިޓީ ރިވާޑްސް، އަދި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިމެނެ އެވެ. ކޮންމެ އޮފާއަކީ ވެސް ގޭމިން ތަޖުރިބާ އިތުރުކޮށްދީ މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޮފާއެކެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އޮފާތަކަށް ޕްރޮމޯޝަންސް ޕޭޖް ގަވާއިދުން ޗެކްކުރުން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.

Ready to start winning?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam a deserunt nesciunt aut at quia, natus beatae. Aliquam a deserunt nesciunt aut at quia, natus beatae.

Visit Now
މޯލް ކެސިނޯ މޯލްޑިވްސް

އެފްއޭކިއު


މޯލް ކެސިނޯގައި ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ބައިގައި ގޭމް ރޫލްސް، އެކައުންޓް މެނޭޖްމަންޓް، ބޯނަސް، ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލް ފަދަ މައުޟޫއުތަކުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހިމެނެ އެވެ.

 • އަހަރެންގެ މޯލް ކެސިނޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

  މޯލް ކެސިނޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު، އީ-ވޮލެޓް، ބޭންކް ޓްރާންސްފާ، ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ ފަދަ އެކި ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންޓަށް ލޮގިންވެ، ‘ޑިޕޮސިޓް’ ސެކްޝަނަށް ގޮސް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިސްކަންދޭ ގޮތް ހޮވައި، ސްކްރީނުން ފެންނަ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވާށެވެ. ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކަކީ ތިބާގެ ސެކިއުރިޓީއަށްޓަކައި އެންކްރިޕްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެކެވެ.

 • މޯލް ކެސިނޯ އިން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ބޯނަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

  މޯލް ކެސިނޯ އިން ގޭމިން ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތަފާތު ބޯނަސްތައް ލިބެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަލަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ބޯނަސް އާއި ޚިޔާރުކުރެވޭ ސްލޮޓް ގޭމްތަކުގައި ހިލޭ ސްޕިން ދިނުމާއި ގަވާއިދުން ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ލޯޔަލިޓީ އިނާމު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވަކިން ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތައްވެސް ހިންގަމެވެ. މިހާރު ހުރި ބޯނަސްތައް ބަލާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގެ ‘ޕްރޮމޯޝަންސް’ ބަޔަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބޯނަސްއެއްގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކިޔައިގެން އެ ބޯނަސްތައް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ހަނދާން ކުރާށެވެ.

 • މޯލް ކެސިނޯގައި ސްލޮޓް ގޭމްސް ކުޅުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެނގެން ޖެހޭ ވަކި އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟

  މޯލް ކެސިނޯގެ ކޮންމެ ސްލޮޓް ގޭމެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ގަވާއިދުތަކާއި ޕޭޓޭބަލްތައް ހުންނައިރު، އެ ގަވާއިދުތައް ގޭމް އިންޓަފޭސްގެ ތެރެއިން ފެންނާނެ އެވެ. އާންމުކޮށް ބެޓް ސައިޒް ސެޓްކޮށްފައި ދެން ރީލްތައް އެނބުރެން ޖެހެ އެވެ. މޮޅުވުން ކަނޑައަޅަނީ ޕޭލައިންތަކުގައި ހުންނަ ނިޝާންތައް އެލައިންމަންޓަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ ކުޅުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ގޭމަކަށް ވަކި ގަވާއިދުތަކެއް ކިޔައިގެން އެ ގޭމަކުން ލިބޭ ޚާއްޞަ ފީޗާތަކާއި ބޯނަސް ބުރުތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.

Join Now