Logo Tomi Club ޓޮމީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އެވެ
150% އިން ފެށިގެން 150 ޕައުންޑާ ހަމައަށް + 50 ހިލޭ ސްޕިންސް
+4
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
Slots Blackjack Roulette Baccarat
Claim Now

ޓޮމީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އެވެ

Casino Info
 • Website
 • Established
 • License
 • Min Deposit
 • Max Deposit
Pros
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
Cons
 • Lorem, ipsum dolor sit amet
 • Lorem, ipsum dolor sit amet

މޯލްޑިވްސްގެ ކްރިސްޓަލް ސާފު ފެންގަނޑެއް ފަދަ ފޯރިގަދަ އަދި ޝައުގުވެރި ކެސިނޯ ތަޖުރިބާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓޮމީ ކްލަބަކީ ތިބާގެ މަންޒިލެވެ. މޯލްޑިވްސްގައި ހިދުމަތްދޭ ލީޑިން އޮންލައިން ކެސިނޯ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭ ގޭމިން ތަޖުރިބާއެއް ލިބެ އެވެ.

ޓޮމީ ކްލަބުން ގޭމްސްގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން މޮޅުވުމުގެ ނިސްބަތުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ކެޓަރިން ކުރާ މި ސައިޓުން ޖޫރިމަނާ ކުރާ އާ ކުޅުންތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ އުންމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަފާތު ގޭމްތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ސްލޮޓް، ޕޯކަރ، ބްލެކްޖެކް، ރޫލެޓް، އަދި މިނޫންވެސް މަޝްހޫރު ގޭމްތައް މުއްސަނދި ގްރެފިކްސް އާއި އޮމާން ގޭމްޕްލޭއާއެކު ތިބާއަށް އިންތިޒާރު ކުރެއެވެ.

 • Trust
 • Bonuses
 • Payouts
 • Withdrawals
Overall 10/ 10

ޓޮމީ ކްލަބުގައި ސެކިއުރިޓީ އާއި ފެއާ ޕްލޭ އަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އަދި ގަވާއިދުން އޮޑިޓް ކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުމާއެކު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭގެ ފައިދާހުރި ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މައްސަލައަކަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

އަދި ޓޮމީ ކްލަބުން މެމްބަރުންނަށް އިނާމު ދެނީ ޝައުގުވެރި ބޯނަސްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތަކުންނެވެ. މަރުހަބާ ބޯނަސްތަކުން ފެށިގެން ލޯޔަލިޓީ ރިވާޑްސް އާއި ހަމައަށް މި ސައިޓުން ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގައި ވެސް ސަޕޯޓްކޮށް، ގޭމިން ތަޖުރިބާ އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސްގައި އޮންލައިން ކެސިނޯ ކުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓޮމީ ކްލަބުން ވައުދުވަނީ ސަވާބު ލިބޭ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދުނިޔެއެކެވެ. މިތަނުގައި ކޮންމެ ސްޕިންއަކާއި ކޮންމެ އަތެއް މޯލްޑިވްސްގެ ޖާދޫވެރި މާހައުލުގައި އެޑްވެންޗަރަކަށް ދައުވަތުދެއެވެ. މޮޅުވެ އުފާ ހޯދުމަށް މިހާރު ޓޮމީ ކްލަބާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ!

ކެސިނޯ އޮފާސް


ކެސިނޯ ދުނިޔޭގެ ހިތް ތެޅެނީ އޭގެ ތަފާތު ކަމުންނެވެ. ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރަހައާއި ހުނަރުގެ ފެންވަރަށް ކަމުދާ ގޭމެއް ހޯދުމަކީ ހަގީގީ ކެސިނޯ ތަޖުރިބާއެއްގެ ބިންގާ އެވެ. މިޒަމާނުގެ އޮންލައިން ކެސިނޯތަކުން ކްލާސިކް ޓޭބަލް ގޭމްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްލޮޓް މެޝިންތަކާއި ލައިވް ޑީލަރ ގޭމްތަކާއި ހާއްސަ ޖެކްޕޮޓްތަކާ ހަމައަށް ގިނަ ގޭމް އޮޕްޝަންތަކެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

Ready to start winning?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam a deserunt nesciunt aut at quia, natus beatae. Aliquam a deserunt nesciunt aut at quia, natus beatae.

Visit Now
Tomi Club Logo

ޓޭބަލް ގޭމްސް: ޕޯކަރ، ބްލެކްޖެކް، ރޫލެޓް، އަދި ބެކަރެޓް ފަދަ ސަގާފީ ޓޭބަލް ގޭމްސް އިން ސްޓްރެޓެޖީ އާއި ނަސީބުގެ ފުރިހަމަ ގުޅުމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މި ގޭމްތަކަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅެން ފަށާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ގޭމްތަކެކެވެ.

ސްލޮޓް ގޭމްސް: ކުލަގަދަ، މަޖާ، އަދި ތަފާތު ތީމްތަކާއެކު ސްލޮޓް ގޭމްސް އިން ފަސޭހަ ގޭމްޕްލޭ މެކޭނިކްސް އާއި އެކު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ޒަމާނީ ސްލޮޓްތަކުގައި ޒަމާނީ ގްރެފިކްސް އާއި ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ އެނިމޭޝަންތަކާއި އެކި ބޯނަސް ފީޗާސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ލައިވް ކެސިނޯ ގޭމްސް: ރިއަލް ޑީލަރުންނާއެކު ރިއަލް ޓައިމްގައި ކުޅޭ ލައިވް ކެސިނޯ ގޭމްސް އިން ގޭގައި ތިބެގެން ސައްހަ ކެސިނޯ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ލައިވް ބްލެކްޖެކް، ރޫލެޓް، ބެކަރެޓް، އަދި ޕޯކަރ އިން ކުޅުންތެރިންނަށް ގެނެސްދެނީ ހަގީގީ ކެސިނޯ މާހައުލެވެ.

ޚާއްޞަ ގޭމްތަކާއި ޖެކްޕޮޓްތައް: އެކި ތީމްތަކާއި ޚާއްޞަ ފީޗާސްތައް ހިމެނޭ ގޭމްތަކުން ކުޅުންތެރިންނަށް އާ އަދި ފޯރިގަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ބޮޑެތި މޮޅުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވައުދުވާ ޖެކްޕޮޓް ގޭމްތަކުން އެޑްރިނަލިން ލެވެލް މަތިކޮށްދެ އެވެ.

ކޮންމެ ގޭމެއްގައި ވެސް ވަކި އުސޫލުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އިނާމުގެ އޮނިގަނޑުތައް ހުންނައިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް މެދުނުކެނޑި އާ އަދި ފޯރިގަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ކެސިނޯތަކުގެ ތަފާތުކަމުން ކެސިނޯގެ ތަޖުރިބާ މުއްސަނދިކޮށްދެނީ ލިމިޓެޑް ނޫން މުނިފޫހިފިލުވުމާއި މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންނެވެ.

 • Slots
 • Blackjack
 • Baccarat
 • Roulette
 • Poker
 • Logo Tomi Club Join Now

ގޭމްސް
ކެސިނޯ ގޭމްތަކުގައި ފޯރިއާއި މުނިފޫހިފިލުވުން އެއްކޮށްލާފައިވާއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭނެ ވަގުތުތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ކޮންމެ ގޭމަކުންވެސް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ލިބެނީ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އިނާމު ދިނުމުގެ އޮނިގަނޑުތަކާއެކުގައެވެ. ކްލާސިކް ޓޭބަލް ގޭމްސް ކަމުދިޔަޔަސް ނުވަތަ ޒަމާނީ ވީޑިއޯ ސްލޮޓްތަކުގެ ޑައިނަމިޒަމް އަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޓޮމީ ކްލަބް ސްލޮޓްސް، ޓާބޯ ގޭމްސް، ކީނޯ، ބިންގޯ އަދި ލޮޓަރީ ފަދަ ގޭމްތައް ވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ފޭވަރިޓް ގޭމްތަކަކަށް ވެފައެވެ.

ސްލޮޓްސް: ސްލޮޓްސް އަކީ ކެސިނޯ ގޭމްތަކުގެ އެންމެ މަގުބޫލު އަދި އެންމެ ފަސޭހައިން ލިބޭ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭމްތަކެކެވެ. އެކި ތީމްތަކާއި ކުލަގަދަ ގްރެފިކްސްތަކާއި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސައުންޑް އިފެކްޓްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ގޭމްތަކަކީ ސީދާ ގޭމްޕްލޭ އާއި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ގޭމްތަކެކެވެ. އެމީހުން ސަގާފީ މޭވާ މެޝިންތަކުން ފެށިގެން ޒަމާނީ ވީޑިއޯ ސްލޮޓްތަކާ ހަމައަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބެން ހުރެ އެވެ.

ޓާބޯ ގޭމްސް: ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާ އަދި ފޯރިގަދަ، ޓާބޯ ގޭމްސް އަކީ އަވަސް މުނިފޫހިފިލުވުމެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ގޭމްތަކެކެވެ. މި ގޭމްތަކުން އާންމުކޮށް އަވަސް ނަތީޖާތަކާއި ވަގުތުން މޮޅުވުން ލިބޭތީ، މިއީ ޑައިނަމިކް އަދި އެޑްރިނަލިން ފުރިފައިވާ ގޭމްތަކެކެވެ.

ކެނޯ: ކީނޯ އަކީ ގުރުއަތުން ކުޅޭ ސްޓައިލްގެ ޗާންސް ގޭމެކެވެ. ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދެއްގެ ނަންބަރުތައް ހޮވައި، މި އަދަދުތައް ގުރުއަތުގެ ނަތީޖާއާ އެއްގޮތްވާންދެން މަޑުކުރެއެވެ. އޭގެ ސާދާ އުސޫލުތަކާއި ލުއި ގޭމްޕްލޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކަމުދެއެވެ.

ބިންގޯ: އިޖުތިމާޢީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ބިންގޯ އަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ބޮޑެތި ގްރޫޕްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކާޑުގައި ހުންނަ ނަންބަރުތައް ރެންޑަމްކޮށް ކުރެހިފައިވާ ނަންބަރުތަކާ ގުޅުވާލުމަށެވެ. އޭގެ ފަސޭހައިން ވިސްނޭ ގަވާއިދުތަކާއި މަޖާ ޠަބީޢަތުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކަމުދާ ތަނެކެވެ.

ގުރުއަތުލުން: ގުރުއަތުލުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ބޮޑެތި އިނާމުތަކަށް ނަންބަރުތައް ރެންޑަމްކޮށް ކުރެހުމުގެ މައްޗަށެވެ. ކުޅުންތެރިން ވަކި އަދަދުތަކެއް ހޮވައި، އެއްވަރުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ސީދާ ފޯމެޓާއި ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވަ އެވެ.

 • Bank Transfer
 • Bitcoin
 • Visa
 • MasterCard
 • American Express

ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ވިތުޑްރަވަލްސް
ޓޮމީ ކްލަބުން ތަފާތު މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީގެން ޔޫޒަރުންނަށް ފްލެކްސިބިލިޓީ ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފާތަކާއި، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުޅާ ގޮތްތަކާއި، ކްރިޕްޓޯކަރަންސީތަކާއި، ނެޓެލަރ އަދި ސްކްރިލް ފަދަ މަޝްހޫރު އީ-ވޮލެޓްތަކުގެ ޒަރީއާއިން އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ޓޮމީ ކްލަބު ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އަވަސް އަދި އިތުބާރު ހުރި ވިތުޑްރަވަލްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ އަދި އަވަސް މާލީ ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލުތައް މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅު ކުރަމުންނެވެ.

 • Maldives
 • Mauritania
 • Fiji
 • Algeria

ޓޮމީ ކްލަބް – މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ ޕްރިފަރަޑް އޮންލައިން ކެސިނޯ ސައިޓް

ޓޮމީ ކްލަބުން ހަމައެކަނި ގޭމްސް އަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ކެސިނޯ ތަޖުރިބާއެއް ލިބެ އެވެ. އަވަސް އަދި އިތުބާރު ހުރި ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޓޮމީ ކްލަބުން އަބަދުވެސް ތިބާގެ ސެކިއުރިޓީއަށް އިސްކަންދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގައި ވެސް ސަޕޯޓް ކުރަނީ، ހަމައެކަނި އޮންލައިން ކެސިނޯތަކާއި ގޭމްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ނޫނެވެ. އަވަސް މަނީ ޓްރާންސްފާތަކާއި، ރައްކާތެރި މުއާމަލާތްތަކާއި، އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއާއެކު، ޓޯމީ ކްލަބަކީ މޯލްޑިވްސްގައި ކެސިނޯ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ޗޮއިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން.

ޓޮމީ ކްލަބް ރިވިއު: ދަ ރައިސިންގ ސްޓާ އޮފް އޮންލައިން ކެސިނޯ ޕްލެޓްފޯމްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް
ޓޮމީ ކްލަބުން ވަނީ މޯލްޑިވިއަން އޮންލައިން ކެސިނޯ ލޭންޑްސްކޭޕްގައި ވަރުގަދަ ނިޝްއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ވަޑާންކޮށް، އުފެދެމުން އަންނަ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ހަމައެކަނި ގޭމްތަކުގެ މުއްސަނދި ތަފާތު ކަމުން ނޫން ކަމަށާއި ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަފޭސް އާއި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލައިސަންސިން: ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮންލައިން ކެސިނޯ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ޓޮމީ ކްލަބުން ވަނީ އިތުބާރު ކުރެވޭކަން ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. ލައިސަންސް ދިނުމުން ގަވާއިދުން އޮޑިޓް ކުރުމާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޭމިން ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވުން ދައްކުވައިދޭއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް ގޭމިން ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެ އެވެ.

ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލް ޕްރޮސެސްތައް: ޑިޕޮސިޓް އަދި ވިތުޑްރަވަލްގެ ތަފާތު ގޮތްތަކަށް ޓޮމީ ކްލަބުން ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ. ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފާ، އީ-ވޮލެޓް، އަދި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ ފަދަ ގިނަ ގޮތްތަކެއް ޔޫޒަރުންނަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އޭގެ ހަލުވިކަމާއެކު ވިތުޑްރަވަލް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު ތައުރީފެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ކަސްޓަމަރ ސާވިސް: ކަސްޓަމަރ ސާވިސްގައި ވެސް ޓޮމީ ކްލަބުން ވަނީ މަތީ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ގޭމްތަކާއި މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި، ސައިޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ވެސް އަވަސް އަދި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޔޫޒަރުންނަށް ސީމްލޭސް ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ގޭމް ވައްތަރު: ޓޮމީ ކްލަބުން ސްލޮޓް ގޭމްތަކުން ފެށިގެން ޓޭބަލް ގޭމްތަކާއި، ލައިވް ކެސިނޯ ތަޖުރިބާތަކާއި ޖެކްޕޮޓް ގޭމްތަކާއި ހަމައަށް ގޭމިންގެ ފުޅާ ސްޕެކްޓްރަމްތަކެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ ރަހައަކާއި އިސްކަންދޭ އެއްޗަކަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހުރެއެވެ. ގޭމްތަކުގެ ފެންވަރާއި ތަފާތު ގޭމްތައް ގިނައިން އަޕްޑޭޓްކޮށް، ޔޫޒަރުންނަށް އާ އަދި ފޯރިގަދަ ގޭމިން ތަޖުރިބާތަކެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ.

ނިންމާލަމުން ޓޮމީ ކްލަބުން ހުށަހަޅަނީ މޯލްޑިވްސްގައި އޮންލައިން ކެސިނޯ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރު ހުރި، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ، އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މިއީ ސެކިއުރިޓީއާއި، އަވަސް އަދި އުނދަގުލެއް ނެތް މުއާމަލާތްތަކާއި، ގޭމިންގެ މުއްސަނދި ސެލެކްޝަނެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެކެވެ.

Join Now